İRAN TEHLİKESİ

Tehlikeyi Görmeyen İlelebet Payidar Kalamaz.

Şia, imanın şartlarından olan kutsal “kitaplara iman”ı da reddediyor. Çünkü Şia, Kur’an-ı Kerim’in tahrif edildiğine ve bazı ayetlerin eksik olduğuna inanıyor.  Şiilerin iddiasına göre, asıl Kur’an-ı Kerim, Hz. Ali tarafından yazılmış 17.000 ayeti içeren 70 arşınlık Kur’an-ı Kerimdir. Bu husus Şiilerin dört büyük kitabından el-Kütüb’ül-Erbaa kitabında da anlatılmaktadır. (“70 arşın” tanımlamasındaki destansı havayı sizler de farkediyorsunuzdur. Şia, dini nassları tahrif ve inkar  ederek boşalttığı alanları, cahil kimselerin itibar edeceği bu tür destansı anlatımlarla doldurmaya çalışır.)

Şii alimlerden Tabersi, “Rablerin Rabbi’nin Kitabı’nın Tahrif Edildiğinin İspatı” isimli kitabında, 3.000′e yakın uydurduğu rivayetlerle Kur’an’ın tahrif edildiğini ispatlamaya çalışıyor. Bu uydurma rivayetlerin tamamı sadece Şii kaynaklarında yer alıyor.

Tabersinin bu kitabının misyoner papazlar tarafından nasıl kullanıldığını görmek için aşağıdaki videoyu tıklayınız:

Başta Humeyni olmak üzere Şehrudi, Mekarim, Şirazi, el-Tıbrisi, el-Meclisi ve el-Hui gibi ruhban Ayetullahların kitaplarından, şüpheye mahal bırakmayacak ölçüde Şia’nın mevcut Kur’an-ı Kerim’e inanmadığı anlaşılıyor.  Hatta bazı Şii kaynaklarda uydurma ayetler bile bulunuyor.

Humeyni “El-Kur’an / Bab Marifetullah” isimli eserinde şöyle diyor: “…içerisindeki ayetleriyle birlikte Kur’an-ı Kerim, zaman içerisinde birçok tahrif eylemlerinden geçerek insanlara ulaşmıştır.”

Humeyni “Keşf’ul Esrar” isimli kitabında ise, “Sahabe için Kur’an’dan ayet çıkarmak kolay olmuştur. Müslümanların Yahudilere ve Hıristiyanlara yönelttikleri tahrif suçlaması, şüphesiz sahabe üzerinde de sabittir” diyor.

Allah’ın “O’nu (Kur’an’ı) biz indirdik ve yine koruyacak olan da biziz” mealindeki açık ayetine rağmen, Şia ısrarla Kur’an’ın tahrif edildiğini ispata çalışmaktadır.

Allah, Yunus Suresi 17. ayette de, “Uydurduğu yalanı Allah’ın üzerine atan veya O’nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Şüphe yok ki mücrimler asla kurtuluşa eremezler” buyuruyor.

Ankebut Suresi 68. ayette ise, “Allah’a karşı yalan uyduran ve kendisine geldiğinde gerçeği yalanlayan kimseden daha zalim kimdir? Cehennem de kâfirlere yer mi yok?” buyruluyor.

Tahrif edilen ayetlere örnekler

Şiiler sapık inançlarını ve imamet gibi kavramları delillendirmek için bunlar hakkında ayetler uydurmuşlardır. Değiştirilen ayetler kırmızı ile gösterilmiştir.

Tahrife Örnek Ayet: Ahzab Suresi 74. Ayet

Şiiler Kuran’ı tahrif ederek içerisine Hz. Ali ile ilgili ayetler sokmuşlardır.  Ahzab Suresi’nin “men yutı’ıllahe ve resulehufakadfazefevzenazima” (Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse, şüphesiz büyük bir kurtuluşa ermiş olur) şeklindeki 74. ayeti, Şii kaynaklarda “men yutı’ıllahe ve resulehu fi velayeti Aliyyinvel-eimmeti badehu fakadfazefevzenazima” (Kim, Ali’nin ve ondan sonraki imamların velayeti hakkında, Allah’a ve Resulüne itaat ederse, şüphesiz büyük bir kurtuluşa ermiş olur.) şeklinde değiştirilerek tahrif edilmiştir.

Ayet Tahrifine Örnek: Taha Suresi 115.Ayet

“And olsun ki daha önce Adem’e ahd vermiştik, fakat unuttu” mealindeki Taha Suresi 115. ayeti, Şii kaynaklarda ”And olsun ki, kelimelerden önce, Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin ve imamlar hakkında ahid vermiştik; fakat unuttu” şeklinde tahrif edilmiştir.

Ayet Tahrifine Örnek: Rad Suresi 11. Ayet

Rad Suresi’nin 11. ayeti olan “Le hu muakkıbatünmin beyni yedeyhi ve minhalfihiyahfazunehuminemrillah” (Ardında ve önünde insanoğlunu takip edenler vardır; Allah’ın emriyle onu gözetirler) ayetinin, Şii müfessirlerce “le hu muakkıbatün ve rakibunmin beyni yedeyhi ve yahfazunehubi-emrillah” şeklinde nazil olduğu iddia edilmektedir.

Şia’nın 6. imamı Ebu Cafer’in bu ayeti gerçek şekliyle okuyanları azarladığı, hatta hakarete varan sert sözler sarf ettiği yalanı da yine Şii kaynaklarda yer almaktadır.

Ayet Tahrifine Örnek: Furkan Suresi 74. Ayet

Furkan Suresi’nin “veca alnalil-muttakine imama” (Bizi müttakilere önder yap) mealindeki 74. Ayeti, Şii kaynaklarda “Allah bu ayeti ‘vec al lenaminel-müttakine imama’ (Bize müttakilerden imam gönder) şeklinde yer almaktadır.

Ayet Tahrifine Örnek: Tevbe Suresi 73. Ayet

“Ya eyyühennebiyyucahidil küffara velmünafıkıne” (Ey nebi! Kafirler ve münafıklarla savaş) şeklinde nazil olan ayet, Şii kaynaklarda “Ya eyyühennebiyyucahidil küffara bil-munafıkın” (Ey nebi, Kafirlere karşı münafıklarla birlikte savaş) şeklinde yer almaktadır. Burada Hz. Peygambere münafıklarla ortak hareket etme emri verildiği anlaşılacak şekilde ayetin tahrif edilmesi, aslında Şiilerin kendilerini hangi kategoride gördüklerinin ipuçlarını vermektedir.

Ayet Tahrifine Örnek: Uydurma Ayete’l Kürsi

İşte Şii kaynaklarda yer alan ve Ebul-Hasan Musa er-Rıza’nın okuduğu belirtilen uydurma Ayet’el Kürsi:

“Elif-Lam-Mim. Allahu la ilaha illa huvel-Hayyul Kayyum, La te’huzuhusinetun ve la nevm. Lehumafissemavati ve ma fil ard ve mabeynehuma ve matahtes sera alimulgayb ve ve’şşehadeh er-Rahman er-Rahim”

Şia’nın Kur’an-ı Kerim’i tahrifine dair pek çok örnek bulunmakla birlikte, sunulan ayetler örnek mahiyetindedir.

Ayetullah Uzma Murtaza El-Kezvini’nin Kerbela’da Kur’an’ın değiştirilmiş olduğuna dair hutbeyi izlemek için tıklayın:

Share

KATEGORİLER: BAŞ YAZI, ŞİA KUR'AN'I